Regulamin Kwisonalia CUP

Regulamin turnieju

KWISONALIA CUP

I. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do każdego turnieju – w dniu turnieju tj. 06. 06. 2015 r. (sobota) gminny: godz. 8.30. open: 12.30 lub drogą elektroniczną na

adres: s.t.mar-ko@wp.pl , telefoniczną 609 687 210

2. Wpisowe: 20 zł od drużyny lub pary

II. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w zgłoszeniu do turnieju złożą pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,

2. W rozgrywkach mają prawo brać udział zespoły których członkami mogą być zawodnicy nie zgłoszeni do rozgrywek Centralnych organizowanych przez PZPS ( II liga i wzwyż),

3. Zgłoszenie do zawodów:

– turniej par – zgłoszona lista zawodników (maksymalnie 2 mężczyzn, 2 kobiety, lub para mieszana) obowiązuje w czasie rozgrywania meczów w jednym turnieju .

4. Mecze:

– turniej par – mecze rozgrywa zespół w składzie dwuosobowym, niezmiennym w czasie meczu.

Z przyczyn losowych zawodnik może być, za zgodą organizatora, zmieniony w trakcie meczu. Sytuacja ta wyklucza zmienionego zawodnika z dalszego uczestnictwa w rozgrywanym tego dnia turnieju,

III .Miejsce rozgrywek:

Boiska do siatkówki plażowej, Gryfów Śląski plac nad Kwisą

IV. System rozgrywek

1.W zależności od ilości uczestniczących drużyn organizator ustali system rozgrywek turnieju (grupowy, brazylijski, pucharowy itp.), ilość setów potrzebnych do wyłonienia zwycięzcy spotkania, punktację w poszczególnych setach, a także punktację za wynik spotkania,

2. Mecze rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową plażową zatwierdzonymi przez PZPS z modyfikacjami dopuszczanymi przez organizatora,

3.Zespoły przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem,

4. Przed meczem zespoły mają prawo do wspólnej 2 minutowej rozgrzewki na boisku,

5. Każdy zespół ma prawo do jednej 30 sekundowej przerwy w secie,

6. Zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem umożliwiający ich identyfikację,

7. Protesty dotyczące konkretnego spotkania mogą być składane organizatorowi w trakcie jego trwania lub do 5 min po jego zakończeniu. Protest nie może dotyczyć meczowych decyzji sędziego podjętych w trakcie spotkania.

 

 

V. Postanowienia końcowe.

 

1. Organizator zapewnia piłkę do gry,

2. Organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki,

3. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach,

4. Uczestniczący w rozgrywkach zawodnicy (zespoły) ubezpieczają się na koszt własny,

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zniszczone i zagubione przed, w czasie oraz po turnieju ,

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry,

7. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator,

8. Szczegółowych informacji w sprawie rozgrywek udziela Pan Mariusz Kozak

 

 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.